Estand d'Informació de Drogues

És un taulell informatiu sobre drogues amb un mínim de dues persones informadores.

Té l’objectiu de sensibilitzar a la població sobre les diferents substàncies. L’estand informatiu de Mediare compta amb diversos materials de sensibilització i informació. Hi ha materials descriptius sobre les diferents substàncies, on s’hi inclou informació relativa als efectes i riscos de les substàncies, i hi ha també materials enfocats a les problemàtiques derivades dels consums i tríptics de la línia verda i servei d’atenció a les addiccions.

A l’estand s’inclouen dinàmiques per fer més interactives les intervencions. Unes ulleres de simulació dels efectes de l’alcohol i es demana a les persones que realitzessin algunes accions que requereixen psicomotricitat fina amb les ulleres, com posar una clau en un candau. S’analitzen les dificultats de les accions sota els efectes de l’alcohol i s’ aprofita per conscienciar a les persones participants sobre els riscos de conduir en estat d’embriaguesa.

També es compte amb un alcoholímetre amb el qual es realitzen alguns testos d’alcoholèmia a persones que han d’agafar el cotxe per conduir en algun moment de la nit. D’aquesta manera, elles poden ser conscients del seu estat. El test d’alcoholèmia es reserva només per a persones conductores és el fet que sinó corre el risc de convertir-se en una competició i perd el seu sentit principal, que és el preventiu i de sensibilització.

Es presenta un informe on es fa un anàlisis on consta d’on es reuneixen les persones joves, quines dinàmiques tenen i quins consums s’observen. Es realitza una observació sobre l’espai, les formes d’accés i la il·luminació.

Si hi hagut una intoxicació es fa un informe on s’explica el que ha succeït, el protocol que s’ha activat i com s’ha procedit.

Es té en compte els protocols de persones menors d’edat.