Plans Locals de Benestar i Salut jove 
(Pla de drogues) 

Mediare és especialitsta en realitzar Plans Locals de Benestar i Salut jove adaptats a les necessitats i demandes de cada municipi i administració.

Els plans locals de drogues són eines fonamentals per a la planificació i el desenvolupament de les polítiques socials i de salut.

Posem l’èmfasi en els principis de prevenció i reducció de riscos, i aportem instruments clau per abordar el fenomen de les drogodependències. Un dels objectius del pla és millorar la qualitat de vida de la ciutadania i formar ciutadans que puguin decidir sobre la seva vida i aspiracions són els objectius principals de totes aquestes actuacions.

Els plans locals analitzen la situació de la població pel que fa al consum de substàncies com l'alcohol, el tabac, el cànnabis, altres drogues i d'alguns medicaments, així com del consum i l’addicció a les pantalles; però cada cop pren més relleu conèixer els factors psicosocials que en poden provocar el consum i la dependència. Per donar resposta a aquest fenomen s'ha de tractar des de diverses dimensions, de forma conjunta i transversal: la dimensió social, la sanitària, l’educativa, la laboral i la familiar.

La finalitat del Pla de drogues és ordenar els recursos disponibles i planificar-los per tal d’oferir una resposta ajustada a les necessitats de la població jove del municipi, des d’un abordatge preventiu i comunitari basat en la corresponsabilitat dels diferents actors socials, organitzacions i institucions.

Per tal que el Pla s’ajusti a les necessitats i recursos disponibles al municipi, l’elaboració del document s’ha dividit en dues grans fases: 

  • Elaboració d’una diagnosi sobre la situació actual respecte al consum de drogues i l’ús de pantalles.
  • Elaboració dels objectius i estructura de treball que donin resposta a les necessitats detectades.

Partim d’un model de reducció de riscos on es parteix de la consideració que, per diversos motius, algunes persones volen consumir drogues, assumint els riscos que se’n derivin. L’objectiu no és l’abstinència sinó la reducció i minimització dels efectes negatius del consum de drogues.

Contacta amb nosaltres si vols fer un PLA LOCAL DE SALUT I BENESTAR JOVE i necessites ajuda!